പ്രകൃതി

പെയ്തിറങ്ങിയിട്ടും എന്തോ പറയാനവൾ ബാക്കി വെച്ചു…

ഇന്നവൾ പ്രേണയാർദ്രയായിരുന്നില്ല 

അവളുടെ പാദസ്വരത്തിന്റെ കിലുക്കം   കാഹളമായി തോന്നി …

അവളുടെ സ്പർശനം  വേദനാജനകമായിരുന്നു…  
എനിക്കെവിടെയോ പിഴച്ചുവോ എന്നൊരു തോന്നൽ 

അവൾക്കിന്നു  കാലമില്ല, കാലഭേദങ്ങളില്ല 
അവളുടെ സങ്കടം അവൾ പെയ്തിറക്കുന്നു.. 

കാലം തെറ്റി…വെറി പൂണ്ടു…

എന്‍റെ പ്രണയം വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങി, 
ഇഷ്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവളെ മനഃപൂർവം മറന്നു…. 
തെറ്റ് എന്റേതാണ് എന്റേത് മാത്രം..!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: