വിട

holding-hands-3ഈ പുതുമഴയിൽ ചേറിന്റെമണമുളവളെ

മാറോടു ചേർത്തു മയങ്ങണം എനിക്കിന്ന് …

നിന്‍റെ അധരത്തിലേ  രുധിരം എന്നിൽ പടരണം …
കാർകൂത്തലിൽ എന്‍റെ മുഖം മറയ്ക്കണം..

വന്യമായ നിൻ ദേഹം എന്നിൽ ലയിക്കണം ..
ഈ രാവ് എന്റെതാണ്.

ഞാനെന്ന പുരുഷനും
നീയെന്ന സ്ത്രീയും

അർത്ഥനാരീശ്വരരായ ദിനം

യാമങ്ങൾ അനന്തമായിരിക്കുന്നു
ചേറിന്റെ ഗന്ധം എന്നെ ഭ്രമിക്കുന്നു
നാളേക്കുള്ള സൂര്യോദയം നമുക്കുള്ളതല്ല

പകരുവിന് നിൻ കയ്യാൽ

അമൃതെന്നു കരുതാം നമുക്കിത്

നിത്യ നിദ്രയിലേക്കുള്ള ഉപായം…
അറിയണം മാലോകർ
തെറ്റ് ആരുടെതെന്ന്

പേരിലെ വാലോ

വാലായ മതമോ…

വിടത്തരിക …

മനുജനും മതവും ഭ്രമിക്കാത്ത

സദാചാരം അർത്ഥശൂന്യമായ

സ്വതന്ത്ര ലോകത്തേക്ക്…

വിട വിട വിട…!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: